Provozní řád antukových kurtů a beach volejbalových kurtů – VKMS Kraví Hora

(dle zák. č. 115/2001 Sb., § 7 a)

Vlastník, provozovatel: VK Moravská Slávia Brno, z.s. IČ: 48511382
I.
Základní ustanovení, pojmy

1. Návštěvník – osoba vstupující do areálu, která vstupuje do areálu bez využívání sportovišť a zařízení areálu.
2. Nájemce – osoba vystupující do areálu a využívající sportoviště a zařízení areálu po podpisu nájemní dohody (dlouhodobý nájem) a úhradě nájemného nebo v souladu s pravidly Rezervace tréninkových jednotek a úhradě nájmu.
3. Člen – osoba splňující podmínky stanov Volejbalového klubu Moravská Slavia Brno.
4. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, nájemců a členů, kteří vstupují do prostor areálu a zařízení.
5. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
6. Každý návštěvník, nájemce a člen svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

II.
Vstup na kurty

7. Vstup do areálu a na kurty mají jednotliví nájemci v souladu s platným pravidly rezervace a úhrady nájmu.
8. Členové volejbalového oddílu, kteří splňují podmínky platného členství, mají vstup na všechny kurty zdarma. Toto platí i pro hráče, kteří hrají v přítomnosti člena či členů volejbalového oddílu na jednom kurtu.
9. Přivede-li si dospělý dítě mladší 15-ti let, ručí za jeho bezpečnost.
10. Je-li antukový kurt suchý, musí hráči kurt před zahájením hry nastříkat.

III.
Rezervace tréninkových jednotek – členové

11. Všichni členové, kteří splňují podmínky platného členství, si mohou rezervovat hřiště podle následujících pravidel:

Antuka
• nejdříve 10 dnů předem (čas od 8-16hod Pondělí až Pátek mimo prázdniny)
• o víkendech toto omezení není
• rezervace se provede zapsáním příjmení do volného políčka

Beach
• rezervace se provede zapsáním příjmení do volného políčka

! Kurty se nesmí využívat bez řádného zápisu do Tabulky obsazení kurtů, tj. jestliže přijdu neplánovaně a na hřišti nikdo nehraje, nic nebrání tomu, abych ho využil, ale musím to před vstupem zapsat do políčka, jinak bude správcem nebo členem výboru účtována pokuta.

! Pokud se hry zúčastní cizí hráč (hráči), pak jejich počet uveďte do příslušného políčka a číslo zakroužkujte.

12. Platby za kurty v takto rezervovaných hodinách:
• pro hráče klubu a jejich rodinné příslušníky 0,- / hod
• poplatek za cizí hráče (nájemce), kteří hrají spolu s hráčem klubu 50,- / hod
• pokuta za hráče – využití kurtu bez zápisu do Tabulky 120,- / hod

13. Poplatky za cizí hráče (nájemce) se vztahují i na hodiny v rámci tréninkových jednotek družstev. Za jejich vybírání a evidenci je zodpovědný vedoucí družstva, případně hráč, který provedl rezervaci.

14. Hospodář klubu na základě evidence provede výběr poplatků po ukončení každého měsíce. Poplatky rovněž vybírá správce.

15. Ceny pronájmů – Viz samostatná tabulka

IV.
Práva a povinnosti návštěvníků

16. Každý návštěvník, nájemce a člen je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby.
17. Každý návštěvník, nájemce a člen je povinen dodržovat zachovávat čistotu všech míst a zařízení kurtů a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
18. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v prostorách kurtů a zařízení. Předměty nalezené v prostorách kurtů je nálezce povinen odevzdat správci
19. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště.
20. Návštěvníci, nájemci a členové jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení kurtů, tak na majetku ostatních osob.
21. Každý hráč je po ukončení hry povinen uklidit antukový kurt – nejprve ho urovnat hrablem a následně upravit smetákem.
22. Každý hráč je po ukončení hry povinen uklidit beachový kurt – urovnat ho hrablem.

V.
Zakázané činnosti

23. Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít.
24. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
25. Ničit zařízení areálu a jeho vybavení.
26. Rušit klid ostatních návštěvníků, nájemců a členů.
27. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků apod…
28. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

29. Vjezd do areálu motorovým vozidlem.

30. V areálu je zakázáno kouřit

VI.
Vyloučení z návštěvy areálu

31. Z prostoru areálu a kurtů bude vykázán každý návštěvník, nájemce nebo člen, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.
32. Tento návštěvní řád je účinný od 1.4.2016

VII.
Důležitá telefonní čísla

33. Záchranná služba 155, Policie 158, Hasiči 150, Správce 774902868, Hospodář 603515562, Předseda 775062002.

V Brně dne 1.4.2016